Norrbottens ungas remissvar

Våra åsikter om den övergripande prioriteringen av dans och konst.

Det är bra att det läggs vikt på dans och konst, men det flesta ungdomar vill ha mer musiksatsningar. Konst och dans är förmodligen inte som majoriteten prioriterar, den ligger mestadels i musiken. Dock kan detta bero på att utbudet av konst och dans inte är så stort i dag som det borde vara för att öka intresset.

Det är intressant att dansen valts ut att satsas på då den inte är så populär i ”den stora massan” som tillexempel musik men samtidigt är det viktigt att det satsas på dans också. Det är jätteviktigt att dansen tas tag i nu för att den ska kunna leva vidare till kommande generationer.

Vi inte fått in några röster om att dans borde prioriteras utan det vi fått in är röster på musik, konserter och ungdomslokaler som kan användas som ”mötesplats” och en mer varierad kulturscen.

Vi tycker därför inte att satsningen på dans har någon direkt grund i samhället och därför inte att den är motiverad. Det skulle behöva satsas mer på det som gör det vardagliga livet rikare istället för sådant som endast berör de som är väldigt involverade. För att få ett rikt kulturliv tror vi att alla ska involveras.

BRA att dans prioriteras, det blir allt ovanligare med dans speciellt nu då pubkultur och liknande är stort och fokusen på dansen avtar. Det är viktigt att ta vara på danskulturen.

Konsten känns ganska stort i dag, och det har växt med åren, så fokus kanske inte ska vara för stor på detta. Offentliga utställningslokaler för amatörer inom bildkonst vill vi också prioritera – helst på allmänna platser där folk rör sig.

Hur vill ni delta i/påverka kulturen?
Vi vill vara på alla plan. Vi behöver bra information om alla plan och deras möjligheter.

Vi tror att många är ovetande om vilka möjligheter som finns att delta i de olika planen. Informations- och kommunikationssatsningar är superviktiga! Ungdomar vet inte på samma sätt som äldre vart man hittar information/hjälp i olika frågor. Ungdomar behöver någon person man kan vända sig till som verkligen är beredd att bistå i arbetet som krävs på de olika planen (ex. hjälp att skriva stadgar till en kulturell förening)

Ungdomar verkar mest villiga att påverka musikverksamheten.

Fördelningen av ekonomiska tillgångar. Vi vill att ungdomars kulturyttringar prioriteras och då exempelvis drogfria spelningar.

Vi anser även att informationen kring kulturområden kan förbättras. Ekonomistöd är ett område som måste ha välfungerande information så att alla unga verkligen kan ta del av stödet.

Förlustgarantier är viktiga för att ungdomar ska våga testa/satsa.
”Snabba ryck” är ett exempel på pengar som ingen av oss här 10 närvarande ungdomar vet hur man söker men som enligt utsago är jättebra! Sådant måste kommuniceras ut!

Prioriterade mål för barn och unga

s. 7 Tre övergripande mål för hela kulturplanen
”Nr 3. Barn och ungdomar ska erbjudas ökad delaktighet i kulturlivet och möjlighet att påverka kulturutbudet i länet.”

Vi vill ha ökat utrymme för ungdomar att uttrycka sig via kreativa former som konst och andra kulturyttringar (ex skulpturer).

s. 9 Kulturell infrastruktur
”Att Norrbotten år 2014 bör ha musik- eller kulturskolor i alla länets kommuner”

Vår kommentar:
Vi tycker det är jätteviktigt att det ska finnas kulturskolor i alla kommuner för musik är en så stor del i de flesta ungdomars liv. För att ge ungdomar möjlighet att skapa och framföra sin egen musik, detta kommer att leda till fler som stannar i kommunerna och länet.

s.16 Musik i Norrbotten: (Läs också ”hur” under s.16 punkt 5.4.3.) ”Att satsning görs på en ungdomsmusikkonsulent”

Vi tror att det kan vara bra med en ungdomsmusikkonsulent då det kan göra det enklare att överblicka kulturen i Norrbotten, kanske behövs en ungdomskonsulent inom varje kulturyttring? Ungdomskonsulenten borde upprätthålla ett arrangörsnätverk mellan kommunerna så amatörmusiker får en scen att uppträda på mer lättillgängligt.

För att få fler att spela fiol och andra stråkinstrument ska det erbjudas prova-på arrangemang och work-shops, för mindre barn. Regionen ska verka för att detta ska ske nere på kommunal nivå. Skapa ett samarbete mellan unga och professionella utövare. Det bör finnas orkestrar eller liknande för att visa på det fantastiska i att spela musik tillsammans samt få bort ”töntstämpeln” på klassisk musik och orkestrar. Att samarbeta mellan klassisk musik och populärmusik skulle kunna vara en lösning på detta.

Man kan uppfylla målen genom att se till att det finns tillgång till billiga eller gratis  lokaler där ungdomar kan träffas och utveckla sina kulturella intressen. Vi tror också att de tär viktigt att kommunerna är öppna för samarbeten över kommungränserna inom kultur.

s. 29 Filmkulturell verksamhet:
”Förbättra dialogen och utbildning med skolor med film- och medieprogram för att skapa kompetenshöjning, större samverkan och utveckling av pedagogresurserna”

”Samverkan med regionens gymnasieskolor [gällande filmkulturell verksamhet] och dess elever med hjälp av en ny metod i form av elevmentorskap”

”Gymnasieelever på film och medieprogram bedriver filmprojekt på grundskolan i tre kommuner 2013”

Vår kommentar:
Vi tycker att prioriteringarna är jättebra för att de är riktad specifikt mot ungdomar. Genomtänkt och med framtidsperspektiv som känns mycket bra! Detta bör ske genom att skapa möten mellan filmkulturen och nämnda aktörer.

Viktigt område med stor potential. Bra att gymnasieelever bedriver filmprojekt på grundskolan. Detta är ett sätt för gymnasieeleverna att lära sig att synas och leda. Grundskoleeleverna får upp ett intresse för film och får även förebilder i form av gymnasieeleverna. Detta koncept borde spridas till fler skolor, gärna yngre barn (mellanstadieelever)! Även här viktigt med visningsmöjlighet av sitt kulturalster.

s.36 Konsulentverksamhet:
”En barn- och ungdomskonsulent för kultur tillsätts”

s. 39 Nationella minoriteter:
”Insatser för att barn och ungdomar i Norrbotten ska få del av kultur på sitt eget minoritetsspråk”

Vår kommentar:
Utöver rättigheten att ta del av kultur på sitt eget minoritetsspråk  är det superviktigt att alla ungdomar får ta det av alla nationella minoriteter! Oavsett deras egen bakgrund. Målet bör vara att minska okunskap och därmed arbeta mot fördomar; t ex genom ”tillställningar” där människor får ta del av varandras seder och bruk och utöva kultur tillsammans.

s. 44 Jämställdhet och mångfald:
Särskilt uppmärksamhet ska läggas på att flickor och pojkar… ska ha lika tillgång och möjlighet till deltagande och påverkan på kulturutbudet

”Uppmuntra… pojkar och flickor att delta på lika villkor i kulturaktiviteter. Dans i Nord jobbar särskilt med pojkar i mellanstadiet”

Vår kommentar:
Fler tillfällen för att upprätta tex. Danskurser, evenemang där dans har en central roll. Och att konstformer från olika kulturer får ta större plats.

Det ska inte vara skillnad på tjejer och killar, att fokusen ligger på att fördela tjejer och killar jämnt över olika konstformer. Uppmuntra och kanske förändra synsätt och marknadsföring på typiskt ”könsbestämda konstformer”. Fler killar borde börja dansa i Jokkmokk – så ni vet. Gör nåt!

En översyn på de tio prioriterade målen för barn och ungdom i kulturplanen

Inga prioriteringar är överflödiga men några fler prioriteringar som vi velat se följer nedan:

Vi tycker att det ska skapas en ”kulturportal” framförallt för unga på NLL’s hemsida, där det ska informeras om ”allt” i kulturväg, t.ex. evenemang, hur unga kan söka bidrag, helt enkelt allt som händer inom kulturlivet i Norrbotten! Hela Norrbotten, inte bara Luleå. Portalen skulle även kunna fungera som ”kontaktförmedling” mellan arrangörer och konstutövare i hela länet. Denna kulturportal bör även finnas på sociala mötesplatser, som facebook, twitter osv. Att nå ut till alla människor med hjälp av att aktivt använda rätt forum. Sociala medier är i dag ett sätt för människor att enkelt interagera över hela länet.

Att slå samman flera olika kulturyttringar i ett och samma kalas! T.ex. en slags utställning där dans, musik, teater, film, bildkonst arbetar för att uttrycka ett och samma budskap, i en härlig gemenskap. Något som är nytänkande och som tar upp alla konstformer i ”samma rum” är intressant för speciellt unga människor.

Bättre och mer etablerade mötesplatser för unga att ta del av kultur.

Ha en strategisk plan för hur man ska kunna nå ut till alla ungdomar i hela länet till exempel att föra ut information och marknadsföring via webb och andra sociala medier.

Vi saknar insatser för att ungdomar i Norrbotten ska få ta del av de andra kulturer som existerar i landet. T ex saknar vi evenemang kopplade till datorer tillexempel lan, spelturneringar mm

”Mötesplatser” för äldre ungdomar tycker vi borde vara en högprioritetsfråga i alla kommuner, det är viktigt att dessa mötesplatser ska erbjuda ungdomar möjligheter att utöva sina kulturintressen. Drogfritt, så klart.

För att öka jämställdhet, mångfald och öppenhet för nationella minoriteter bör de föras samman i till exempel mångkulturella kvällar som sätts fokus på. Det ska vara trendigt! Och det blir nytt och COOLT!