Om Inflytandeprojektet

Inflytandeprojektet går ut på att förverkliga och konkretisera Riksteaterns vision att utveckla formerna för morgondagens demokrati. I och med den regionalisering som pågår inom kulturfältet blir det allt viktigare att säkerställa ett reellt inflytande på regional och lokal nivå i landet. Riksteatern vill spela en viktig roll i att föra dialogen om resurser och medborgarnas visioner om kultur.

Vi utvecklar metoder för inflytande och delaktighet som kan användas för att fånga upp och använda människors tankar och visioner som en resurs. Därför finns Inflytandeprojektet. Många pratar om att de vill utveckla formerna för morgondagens demokrati – Riksteatern gör det!

Projektet startade hösten 2010 när Riksteatern tog fram och testade metoder för ungas inflytande på kulturen tillsammans med Riksteatern Skåne, Riksteatern Halland och Riksteatern Norrbotten. Efter utvärdering och utveckling av metoderna har nu alla regioner och kommuner möjlighet att beställa inflytandeprocesser/workshops.