Östergötlands resultat

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012

Hur vill du vara med och påverka kulturlivet i Östergötland?
Utöva, arrangera, uppleva, engagera dig kulturpolitiskt eller annat?

Uppleva – 15
Utöva – 11
Arrangera – 10
Engagera sig i kulturpolitiken – 5
Annat – 2 personer

Många av de tillfrågade valde fler svar.

Hur angelägna/heta känns kulturplanens definierade områden och de regionala institutionernas verksamhet för dig?
Termometern/skalan går från 1 till 100 grader Celsius.

Scenkonst – Högsta värde 100 och minsta 80. Medelvärde 90
Bild och form – Högsta värde 70 och minsta 30. Medelvärde 50
Hemslöjdsfrämjande verksamhet – Högsta värde 80 och minsta 20. Medelvärde 50
Östergötlands kulturarv – Högsta värde 75 och minsta 20. Medelvärde 40
Filmkulturell verksamhet – Högsta värde 100 och minsta 70-75. Medelvärde 85
Regional biblioteksverksamhet – Högsta värde 100 och minsta 50. Medelvärde 70

Vilken kultur borde det satsas mer på i Östergötland?
När det är fler identiska svar anges antalet med en siffra inom parentes efter svaret.

Festivaler (10) • Offentliga upplevelser – karneval, festival • Små festivaler • Mer Rix FM-festival • Musik (18) • Musikstudios i alla städer • Lokala bands aktiviteter • Lokal musik • Rockklubb • Fler band • Folkmusik • Mer av symfoniorkester och sånt • Musik Fler nära konserter 16+ • Konserter för ungdomar • Konserter (2) • Musik/konserter • Musik och dans • Musikskola• Musikal • Dans Musikal • Dans (9) • Dans för unga • Teater (10) • Teater för unga (3) • Modern teater • Lajv som teaterform • Teater Mer spridning bland barn. Var finns det? • Teaterjobb och -utbildning för unga • Skolföreställningar teater • Vettig scenkonst. Höja standard, sänka priser • Billiga upplevelser för skolor • Slöjd • Hantverk • Dater • Fritidsgård för vuxna • En park att umgås i typ trädgårdsföreningens fast mer en park • Sociala hängplatser • Bilträff m radiostyrda bilar • Fler nattklubbar • Skateträff • Parkour • Friluftsaktiviteter • Gamingkulturen måste bli större • Ingen • Traditionell kultur • Inflytande från andra kulturer ex afrikansk • Invandrare inflytande och utövande av svensk kultur • Prova på – dag för olika kulturer • Filmvisningar • Filmfestival • Bio (6) • Läs/bokklubb • Fler konstutställningar (2) • Konst • Graffitivägg (2) • Utställning av ungdomar ex. graffiti • Roliga museum (upplevelser)

Deltagarnas sammanfattning
Mest musik, och festivaler – folk vill lyssna mer. Små lokala festivaler
Näst mest teater – nåt mer än teater, mest uppleva teater
Mer sociala grejer – träffar, lajv, dreamhack,
Ganska mycket dans och de vill helst utöva
Konst varav tre graffiti – utöva själv
Bio, filmfestival
Invandrarinflytande och traditionell kultur
Önskan om gemenskap, fysiska mötesplatser – folk saknar mötesplatser
Informera om kulturutbud i skolorna

Inflytande – utifrån både ett kommunalt och regionalt perspektiv

Hur fungerar ungt inflytande på kultur i Östergötland idag?

Dålig information – vem ska man kontakta? Det är ännu mer distanserat i regionen.
Inte alls. Inte mycket information. (Fram tills nu, det här).
Potentialen finns, men det är alltid en brist av finansiering för utveckling.
Det finns inget tydligt kommunikationsforum mellan civilsamhället och kulturpolitiker och tjänstemän.

Hur vill ni att det ska fungera i framtiden? Organisation? Bemötande? Annat?

Kommunerna och regionen ska själva ta kontakt med ungdomar och visa sitt intresse av att ungdomar ska delta. Bemöta med respekt och faktiskt lyssna och ge plats. Ungas idéer är värdefulla på riktigt!

Ungdomar borde bli inbjudna, borde vara en självklarhet att man ska få vara med (tex träffas en gång i månaden.) Träffar i kommunen, kommunen har ansvar för att länka samman till hela Östergötland. Vi vill att politikerna ska vara intresserade av vad ungdomar har för åsikter, att det inte känns som ett tvång.

Använd sociala medier för att nå ut till ungdomar. Använd ungdomar för att engagera andra unga.

Elevråd och elevkårer kan ha ett ansvar. Kommunen kan ha regelbunden kontakt med elevråd för att nå ut till ungdomar. (Elevrådet är länken mellan ungdomar och politiker.)

Lyssna in ungas idéer. Till exempel politiker sitter på bibliotek, skolcafé med stör gärna skylt om att prata kulturfrågor.

Ha ett ungkulturråd i varje kommun.

Utifrån ovanstående – Ge minst fem konkreta tips till politiker och tjänstepersoner

1. Gå ut och prata med unga – till exempel besöka skolor och presentera sig och vad de sysslar med.
2. Ta till vara på de idéer de får.
3. Ta in idéerna nu – inte om 10 år.
4. Släpp in unga i själva arbetet, men låt dem inte göra allt jobb på egen hand.
5. Närvara på de tillställningar som faktiskt genomförs.
6. Bjud in ungdomar till möten.
7. Ge ungdomar konkreta frågor, till exempel: vad skulle ni vilja se på Östgötateatern? Ska vi satsa på dans eller konsert?
8. Satsa på att tvätta bort tråkstämpeln/finstämpeln på kultur, informera om vad kultur kan vara, t ex att skate kan vara kultur.
9. Kulturpolitiker sitter på skolcafé och bibliotek med en skylt med ”stör mig med kulturfrågor”
10. Ha ett ungkulturråd i varje kommun.
11. Nyttja befintliga ungdomsgrupper tex föreningar och elevråd som taleskanaler för ungdomar till region/kommunerna.

Kommunikation

Hur kan kommunikationskanalerna mellan kulturengagerade unga och regionen/kommunerna förbättras? Hur och när vill ni bli informerade och själv informera om Östergötlands kulturliv?

Förenkla. Fler träffar a la Inflytandeprojektet. Mer information om hur man går tillväga – VAD kan man påverka, HUR kan man påverka. Bemötande och träffas på ungdomarnas nivå. Utnyttja sociala medier, hitta alternativa kommunikationsvägar. Ökad flexibilitet och kontinuitet. Uppföljning och feedback. Mer öppenhet och samarbeten över kultur och generationsgränser, mer samarbeten med föreningslivet.

Sociala medier – använd verktygen!! Möten – var mer närvarande, finns i skolorna. Nyttja befintliga ungdomsgrupper tex föreningar och elevråd som taleskanaler för ungdomar till region/kommunerna.

Syns och visa att ni finns, visa upp förebilder.

Använd smart marknadsföring, informera flera gånger, kampanjliknande aktiviteter, flera kommunikationskanaler. På gång i kommunen räcker inte. Tryckt press är inte vad ungdomar läser så mycket.

Försök inte efterlikna ungdomar – använda arbetskraften ungdomar till bestämmande roller. Nyttja ungdomar att kommunicera med ungdomar.

Anpassa kommunikationen och språket till målgruppen – flexibilitet. Bjud på godis.

Lita på ungdomar!! Besök arrangemang, visa intresse, umgås med målgruppen. Bjud in, arbeta bort gränser. Avdramatisera mötet!

Bjud in till regelbundna möten och ge chanser till diskussion och kommunikation. Fika på kommunhuset en gång i månaden? Med minnesanteckningar som följs upp. Kommunikation tillbaka – återkoppling.

Utvecklingsområden i kulturplanen när det gäller Barn och unga

1. Arbeta för att ta fram ett handlingsprogram för utveckling av kultur i skolan, med dokumenterad samsyn mellan företrädare för skolan och kulturen, om hur kulturen kan vara en tillgång i alla utbildningar.

2. Utveckla formerna för hur alla barn i regionen genom skolan får del av professionell kultur.

3. Försöka göra det billigt för skolbarn att åka kollektivt till kulturupplevelser. (reds anm. Inflytandeprojektet UiK:s översättning av skrivningen)

4. Utvidga och utveckla stödet till unga talanger och ungdomars kulturutövande i form av stipendier och specialsatsningar inom olika genrer.

Är det bra utvecklingsområden? Motivera!

• Den är snäv för den sträcker sig endast till målgruppen barn.
• 2:an är inte bra för det borde gälla ungdomar också, inte bara barn F-9!
• 4:an riktar sig endast till de som har talang, vem avgör vem som har talang?
• Alla 4 riktar sig till ”professionell” kulturverksamhet, var kommer civilsamhället in?
• 3:an är oklar när de skriver ”försöker göra det billigt” de borde göra det billigt!

Vad saknas, enligt er? Ge tio förslag till ytterligare regionala mål i kulturplanen för det unga kulturlivet i Östergötland.

1. Göra Östgötateatern attraktiv för ungdomar, genom t.ex. nyskriven dramatik, demoscen.
2. Hitta och utveckla mötesplatser i Östergötland. T.ex. Skatepark.
3. Ungdomar framförallt barn får prova på kulturformer.
4. Jobba för att ungdomar ska få olika rabatter på t.ex. museum och konserter – Kulturella evenemang! Och info om vilka.
5. Stödja och uppmuntra nya kulturformer och informera om vad kultur är.
6. Uppmuntra och lyft ungt arrangörskap.
7. Hjälpa unga med marknadsföring
8. Hjälpa unga med att söka bidrag och få stöd för att genomföra aktiviteter och egna idéer.
9. Sprida mer kultur på landsbygden. Rabatt för arrangemang där.
10. Utveckla den lokala unga scenen. Samarbete mellan kommunerna i regionen.

Önskade prioriteringar utifrån ungas perspektiv

1. Scenkonst (OBS! Helhetsupplevelse)
(reds anm – de pratade om att allt runt omkring arrangemangen är viktigt också, som t ex vem man går med och om man får diskutera upplevelser efteråt.

2. Mötesplatser

3. Kultur i skolan (utföra och uppleva)

4. Utöva konst och dans

5. Info om kultur

6. Film tillgänglig och del av vardagen men viktig! T ex bio

7. Festivaler