Sörmlands kulturcafé-resultat

I den här delen av workshopen deltog tretton ungdomar från fem av Sörmlands kommuner. De delades upp i tre grupper. Varje grupp satt sig vid ett bord med en av de tre frågeställningarna. Efter trettio minuters diskussion som dokumenterades lästes alla svar upp i den stora gruppen, diskuterades, fylldes på med åsikter och godkändes slutligen för överlämning till de beslutsfattande politikerna.

Gör en SWOT-analys hur ungt inflytande fungerar idag. Det vill säga ungas rätt att påverka vilken kultur ni får tillgång till att utöva, arrangera, se på o s v.

Styrkor (hos er) Svagheter (hos er)
Nya idéer, ”outside the box”-tänk
Billiga arrangemang
Vågar bryta normer och hittar nya tillvägagångssätt
Effektiva och impulsiva
Vågar göra på nytt sätt
Bra på att visualisera resultat
Svårt att nå en bred målgrupp
Otåliga och impulsiva
Gör ofta fel
Möjligheter (från äldre) Hot (från äldre)
Pengar
Erfarenheter
Utveckla kulturen tillsammans med ett gemensamt perspektiv, växa med varandra
Konservativ inställning, vill göra saker på sitt sätt
Korkade utgifter och klagar ändå på hur pengar spenderas, begränsas ofta av ekonomi
Fördomsfulla mot ungdomar och andra grupper

Utifrån ovanstående: Ge minst FEM konkreta tips hur politiker, tjänstemän och andra äldre kulturmänniskor ska göra för att ”få med er”. Ni kan också reflektera vad ni själv kan göra/förändra.

Våga satsa resurser på ungdomars egna initiativ. Det behöver inte vara stora medel men ska kunna vara det om det finns ett värde i det. Utgifter på arenor, kommunala kulturevenemang och liknande blir oftast väldigt stora, mindre satsningar kan ge mer kultur. Snabbt, enkelt och till många! Se exempel på ’Snabba stålar’ i Katrineholm.

Mer möten för de kulturellt engagerade där man kan lära känna varandra mellan generations och kulturgränserna. Locka till erfarenhetsutbyten! På så vis kan man motarbeta fördomar och ge folk chansen att knyta kontakter. Det offentliga ska bjuda in.

Förbjud folk att ge negativa och nedlåtande kommentarer till ungdomars idéer för att undvika att kväsa ungdomars kreativitet och engagemang.

Skapa öppna mötesplatser och ge resurser till dem som redan finns och uppskattas av ungdomar. Utan platser att mötas på så kommer ungdomar inte mötas lika enkelt. Ge ungdomar mer inflytande över sina egna mötesplatser. Släng ut personalen om så behövs! En plats för unga är aldrig lika bra som en plats av unga.

Förbättra informationsflödet om vad som händer och vad för tjänster som erbjuds!!!

Gör en analys på idén med referensgrupper** ?
(** Referensgrupper är en grupp elever som ska välja scenkonstutbud till skolorna.  D v s vilken musik, teater och dans som ska visas på skoltid för resten av eleverna)

Styrkor Svagheter
Att åtminstone någon får sin röst hörd.Man får chansen att påverka. Att det inte blir demokratiskt urval av personerna.Att mångfalden försvinner. Alla får ju inte vara med och påverka.

Det beror på utformning av grupperna och hur man väljer deltagare

Gör en analys på två metoder till för ungt inflytande på scenkonst (eller någon annan kulturfråga)

Enkätundersökning i skolor, med raka frågor.

Styrkor Svagheter
Att alla får göra sin röst hörd. Att få ungdomar o barn att göra det.Kan vara svårt för skolledningen att tolka svaren om det är öppna frågor

Enkätens format inte visar alla val

Webbforum

Styrkor Svagheter
Enkelt att genomföraOm alternativen är tillräckligt attraktiva kommer folk att svara

Tanken är att man ska kunna se delar av föreställningarna, ett klipp till exempel

Lättare att skriva det man verkligen vill se utan att behöva skämmas.

Att få folk att göra det, nå ut till folk.Upp till lärarna att avsätta tid på sina lektioner

 

Ge fem förslag på kulturfrågor (förutom scenkonst i skolan) där man borde använda ungt inflytande mer!

1. Utställningar.

2. Konserter med professionella framträdanden.

3. Tävlingar t ex stora tävlingar och event, festival tävlingar.

4. Vara med och välja evenemangsutbudet.

5. Vilka platser det ska vara på.

6. På allt!

Om ni skrev en kulturplan – vad skulle ni satsa mest på?
(Värdera era förslag genom att sätta viktigaste punkten först.)
Varför? Hur skulle det genomföras?

  1. Forum för kontakt. Både i verkliga livet och på internet, som två fantastiska resurser. Tänka på att integrera ungdomar från olika städer i länet, i ett kulturaktivt forum.
  2. Scenkonst i fokus: Öppna scener, live. Satsning på lokaler som är trivsamma, ljusa, öppna och fyller funktioner i skapandeprocesser. Skapandeprocesser för dans, musik, video, foto, nycirkus, formgivning, skateboarding etc. Aktiviteter med utgångspunkt i ett kreativt mående. Kompetent och utbildad personal som får betalt för sitt engegemang.
  3. Plats för samtida konst skapad av ungdomar. Marknadsföra utställningarna. Arbeta ner konstintresset i unga. Öka medvetenheten.
  4. Museiverksamhet. Öppna föremålsarkiv. Aktualisera dåtiden, koppla den till nutiden och forma frågeställningar man kan tänka sig unga har intresse för och är engegerade i. Diskussionsform på historien för att påverka framtiden. Bredare teman.
  5. Hantverk/hemslöjd: lokaler i samma hus som övriga kulturupplevelser/aktiviteter. Se punkt 2. Integrera kategorierna. Blanda olika kulturforum och uttryckandeformer.
  6. Språkkunskaper, forum för andra länders kulturer. Främja mångfald.
  7. ESTETISK VERKSAMHET I SKOLAN!

Vi värderar kommunikation, skapande, mångfald och ett aktivt medvetet/deltagande samhälle. Detta genomförs genom att politiker sätter tro i ungdomars kompetens, vågar satsa pengar i projekt och öppnar upp för nytt tänkande.